کنسول ESPIDF برای ESP32
نسخه 1.0


مقدمه

یکی از اهداف اینترنت اشیا یوکاسافت استفاده از قطعه esp32 برای مدیریت کلیدهای هوشمند در خانه هوشمند است. سیستم عامل موجود در ماژول ESP32 از خانواده FreeRTOS است که مدل چند وظیفه‌ای را حمایت می‌کند. در حال حاضر مدل زیر برای نسخه 1.0 در نظر گرفته شده است:


همانگونه که در تصویر نمایش داده شده،  اینترنت اشیا یوکاسافت تمام داده‌هایی که در ترمینال نوشته می‌شود را توسط وظیفه کنسول دریافت شده و پس از ترجمه، کارهای مناسب با آن انجام می‌شود. شما می‌توانید با استفاده از ماژول کنسول تسک‌های موجود را مدیریت کنید. بری این کار کافی است که به ترمینال TTY متصل شده و دستورات خود را در آن وارد کنید. به عبارتی هر command ای که در ترمینال چاپ شود توسط این task بررسی میشود.

در اینترنت اشیا یوکاسافت از ماژول کنسول به عنوان رابط دستگاه خارجی  با thingsboard استفاده میشود 

دستورات دستگاه خارجی که در ترمینال esp32 چاپ میشود با کمک ماژول کنسول و فناوری posix این دستورات تجزیه و تحلیل شده و مطابق اهداف مشتری telemetry  و attribute هایی را از esp32 به thingsboard ارسال میکند.


در ادامه در صورت ارسال داده rpc از سمت thingsboard به esp32 این دستورات ابتدا در ترمینال چاپ میشود .دستگاه خارجی مطابق دستور چاپ شده عکس العمل مربوطه را انجام میدهد و یک دستوری را در ترمینال چاپ میکند همانطور که گفته شد در صورت چاپ شدن دستورات از سمت دستگاه خارجی در ترمینال، ماژول کنسول مطابق اهداف مشتری telemetry  و attribute هایی را ارسال میکند.


در حال تکمیل ....


مدیریت network  و wifi provisioning در ESPIDF برای ESP32
نسخه 1.0