پشتیبانی و مدیریت

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

کاربرد device profile

از device profile کجا میتونیم استفاده کنیم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
6
بهترین پاسخ

device profile در واقع یک رابط بین rule chain و device هست

مثلا چندتا rule chain را تعریف کردیم بعد میخواهیم بگیم هر دیوایسمون rule chainمربوط به خودش را اجرا کنه


rule chain -> device profile -> device

اول باید rule chain را تعریف کنیم. 

بعدش باید device profile را بسازیم. هنگام ساخت device profile باید rule chain اش را مشخص کنیم

در نهایت هنگام ساخت device قسمت device profile مورد نظر را انتخاب میکنیم


در این حالت دیوایس مورد نظر rule chain خودش را اجرا میکنه

آواتار
انصراف