پشتیبانی و مدیریت

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

ماژول‌ها و کامپوننت‌های اصلی تینگیزبرد thingsboard به صورت داکر موجود است؟

من به دنبال راه برای راه اندازی این سیستم به صورت ریز سیستم در داکر هستم. آیا کامپوننت‌های اصلی آن به صورت داکر وجود دارد؟

آواتار
انصراف