توسعه دهندگان نرم افزارهای کاربردی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

ارسال داده های یک دستگاه به یک دستگاه دیگر

میخوام تو thingsboard داده هایی را از یک دستگاه به یه دستگاه دیگه ارسال کنم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
بهترین پاسخ

برای این کار باید از گره change orginator استفاده کنید

یک مثال از انتقال داده از یک دستگاه به یک دستگاه دیگر در لینک زیر وجود دارد

https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/tutorials/rpc-request-tutorial/

آواتار
انصراف