کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه یک کاربر(user) اطلاعات یک دستگاه رو ببیند ؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

دستگاه ها (ِDevices) بعد از این که به thingsboard  اضافه میشوند و در قسمت Device ها لیست میشود ، باید به مشتری اختصاص داده شود . در thingsboard  دستگاهها در قالب ویجت و در پنل گرافیکی داشبورد به مشتری و کاربرهای آن نشان داده میشود ، پس در ابتدا باید یک داشبورد بسازیم و   آنرا به مشتری  که آن سخت افزار را خریداری کرده و مالک سخت افزاراست  اختصاص دهیم و سپس ویجتی که مورد نیاز است را به آن داشبورد اضافه کنیم و بعد از آن باید داشبورد را کاربر اختصاص داد تا بتواند آن را ببیند و کنترل کند .

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!