کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ارتباط بین داشبورد و ویجت و مشتری و کاربر چگونه است و چه ارتباطی با هم دارند ؟ و برای استفاده از یک دستگاه این موجودیت ها چگونه باید ایجاد شوند ؟


Put your question here.
Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

هر مشتری(customer) که مالک دستگاه ها است میتواند چندین کاربر داشته باشد مانند یه خانواده که پدر خانواده مالک خانه و دستگاههای هوشمند خریداری کرده در خانه هست و اعضای خانه نیز علاوه بر مالک خانه میتوانند به دستگاههای هوشمند در خانه دسترسی داشته باشند که در thingsboard اعضای خانه را به عنوان کاربر به مشتری اضافه میکند . 

مشتری میتواند چندین داشبورد داشته باشد هر داشبورد را به هر کدام از کاربرها اختصاص دهد.

داشبورد مفهومی انتزاعی و مجازی برای نمایش دستگاهها به مشتری وکاربرهای مشتری  است .

داشبورد برای نمایش دستگاهها از یک واسط گرافیکی به نام ویجت استفاده میکند و tenant  داشبورد مورد نیاز مشتری را ساخته و به مشتری اختصاص می دهد.روش عملکرد نیز به این صورت  است که در ابتدا tenant  که دستگاهها را به مشتری فروخته دستگاهها را به مشتری اختصاص می دهد (assign) , سپس داشبورد های مورد نیاز مشتری را ساخته و به مشتری اختصاص میدهد(assign) , و در نهایت مشتری داشبورد های را ، که در اختیار دارد بر اساس صلاح دید خود به هر کدام از کاربرهایی که دارد میتواند اختصاص دهد تا قابل کنترل و دیدن باشد.

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!