کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Rule Engine ها در thingsboard چه کاربردی دارند ؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ
Rule Engine  یک فریم ورک با کاربری ساده برای ساختن یک جریان کاری (روال کاری)مبتنی بر رویداد(event) است . که سه جزء اصلی دارد:
1-message - هر event  ورودی - که میتونه شامل داده های ورودی از دستگاهها و rest api و رویدادهای چرخه زندگی دستگاه ها و ... 
2- Rule node- یک تابعی (fuction) که پیام هایی ورودی را اجرا میکند .
3-Rule Chain- نودها (Rule node) توسط Rule chain ها به یکدیگر وصل شده و پیام ها را برای یکدیگر ارسال میکنند.

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!