کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Rule Engine ها در thingsboard چه کاربردی دارند ؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ
Rule Engine  یک فریم ورک با کاربری ساده برای ساختن یک جریان کاری (روال کاری)مبتنی بر رویداد(event) است . که سه جزء اصلی دارد:
1-message - هر event  ورودی - که میتونه شامل داده های ورودی از دستگاهها و rest api و رویدادهای چرخه زندگی دستگاه ها و ... 
2- Rule node- یک تابعی (fuction) که پیام هایی ورودی را اجرا میکند .
3-Rule Chain- نودها (Rule node) توسط Rule chain ها به یکدیگر وصل شده و پیام ها را برای یکدیگر ارسال میکنند.

آواتار
رها کردن

جواب شما

لطفا سعی کنید یک پاسخ اساسی بدهید. اگر می خواهید در مورد سؤال یا پاسخ نظر دهید، فقط از ابزار نظر دادن استفاده کنید لطفا به یاد داشته باشید که همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست به یک سوال دو بار پاسخ دهید. همچنین، لطفا رای دادن را فراموش نکنید - این واقعا کمک می کند تا بهترین پرسش و پاسخ را انتخاب کنید!