کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

widget در thingsboard چیست؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

همه داشبوردها  از ویجت های که در کتابخانه ویجت وجود دارد ساخته میشود.هر ویجت عملکردهای  مثل مدیریت آلارم ها و کنترل دستگاهها و مجازی سازی داده ها برای نمایش را برای کاربر نهایی فراهم میکند .

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!