کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ویژگی Alarm Rules درپروفایل Deviceها چه کاری انجام میدهد و چیست ؟

.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

کاربران  IOT thingsboard می توانند از Rule Engine برای پیکربندی آلارم ها(هشدارها) استفاده کنند. Rule Engine یک ویژگی کاملا قدرتمند است، اما به مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد. از ThingsBoard 3.2، قوانین هشدار(Alarm Rules) را برای سادگی پیکربندی  Rule Engine های پرکاربرد معرفی کرده‌است. اکنون نیازی نیست که برای پیکربندی پروسه های  خود استاد Rule Engine باشید. Rule Engine قوانین هشدار(Alarm Rules) را با استفاده از  "Device Profile" ارزیابی می کند.

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!