کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ویژگی Rule chain در پروفایل Device چیست ؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

به طور پیش فرض تمام پیام ها و رویداد های دستگاهها که به thingsboard وارد میشود  توسط  Root Rule chain  پردازش میشود با این حال هر چه تنوع دستگاهها بیشتری در سیستم وجود داشته باشد این Root Rule chain  پیچیده تر میشود .  برای جلوگیری از این پیچیدگی از thingsboard 3.2 به بعد برای هر دستگاه (Device)  در قسمت پروفایل دستگاه میتوان یک Rule Chain سفارشی برای همین دستگاه ساخت .این Rule chain  جدید همه رویدادهای اندازه گیری مقادیر دستگاهها و چرخه عمر دستگاه و فعالیت دستگاه (فعال/غیرفعال) را دریافت میکند.

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!