کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

alias چه کاربردی در thingsboard دارد؟

alias چه کاربردی در thingsboard دارد؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
Best Answer

Alias در thingsboard   یک نام مستعاری است که به یک موجودیت یا گروهی از موجودیت ها در اینترنت اشیاء (IOT) اشاره میکند که در ویجت ها استفاده میشود . Alias  ممکن است ایستا (ثابت) یا پویا باشد . یعنی ممکن است Alias  به یک موجودیت ثابت  اشاره کند یا ممکن است به چندین  موجودیت اشاره کند که یک ویژگی خاصی دارند که در طول زمان امکان تغییر دارد مثلا Alias  میتواند به دستگاهای اشاره کند که درجه حرارت خاصی دارند و در هر زمان تعداد دستگاههایی که این ویژگی ها را دارند پویا است .برای ساختن داشبورد ، ابتدا باید یک Alias ایجاد کنید تا داده هایی را که در ویجتها(یا موجودیت ها) از آنها استفاده میشود تعریف کنید .


آواتار
رها کردن