کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

چه نوع widget های در thingsboard وجود دارد؟

چه نوع widget های در thingsboard وجود دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

در اینترنت اشیاء thingsboard پنج نوع ویجت (widget) وجود دارد :

- ویجت Time series : این ویجت برای نمایش داده هایی است که  وابسته به زمان هستند.در این ویجت از یه پنجره ای برای زمان استفاده میشود که یا براساس ساعت رویدادها هست یا براساس تاریخ رویدادها

-ویجت Latest values : این ویجت برای نمایش آخرین مقدار صفات دستگاهها(attribute) یا time series دستگاهها به کار می رود.

-ویجت control: این ویجت برای ارسال دستورات کنترلی (RPC command)به دستگاه می باشد.مثلا برای کنترل دمای مد نظر روی دستگاه

-ویجت Alarm:  این ویجت برای نمایش هشدارهای دستگاه مورد استفاده قرار میگیرید.

- ویجت static: این ویجت برای نمایش داده های ثابت طراحی شده . 


آواتار
انصراف