کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

داده های Time-series در thingsboard چیست ؟

داده های Time-series در thingsboard چیست ؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

داده های وابسته به زمان که برای ذخیره سازی و مجازی سازی در thingsboard  مورد استفاده قرار میگیرد. مثلا درجه حرارت ، درجه رطوبت هوا، سطح باتری و .....


آواتار
انصراف