کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

مفهوم پروفایل دستگاه یا Device profile چیست ؟

مفهوم پروفایل دستگاه یا Device profile چیست ؟

آواتار
انصراف
2 پاسخ ها
3
بهترین پاسخ

پروفایل دستگاه در واقع یک لیستی از مشخصات دستگاه که معرف دستگاه می باشد . و مدیر tenant  برای دستگاه پروفایل میسازد و این پروفایل ها رو به دستگاه ها اختصاص میدهد تا در کل سیستم thingsboard  آن دستگاه با مشخصاتی که دارد قابل شناسایی باشد مثلا : مدل دستگاه ، نوع پروتکل ارتباطی دستگاه با سرور thingsboard ، ....


آواتار
انصراف
3
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

پروفایل دستگاه یا Device profile یک مفهوم در اینترنت اشیا (IoT) است که تعریف میکند که یک دستگاه چه ویژگیها، قابلیتها و رفتارهایی دارد. پروفایل دستگاه میتواند شامل اطلاعاتی مانند نوع دستگاه، مدل، سازنده، نسخه نرمافزار، پروتکل ارتباطی، صفات، دادههای سری زمانی، هشدارها و قواعد باشد. پروفایل دستگاه به پلتفرم IoT کمک میکند تا دستگاه را شناسایی، مدیریت، پیکربندی و کنترل کند
برای مثال، اگر شما یک دستگاه سنسور دما داشته باشید، میتوانید یک پروفایل دستگاه برای آن ایجاد کنید که شامل این موارد باشد:

•  نوع دستگاه: سنسور دما

•  مدل: TMP36

•  سازنده: Analog Devices

•  نسخه نرمافزار: 1.0.0

•  پروتکل ارتباطی: MQTT

•  صفات: نام، مکان، وضعیت

•  دادههای سری زمانی: مقدار دما

•  هشدارها: اگر دما بیش از 50 درجه سانتیگراد یا کمتر از 0 درجه سانتیگراد باشد

•  قواعد: اگر هشدار فعال شد، یک پیام به موبایل ارسال کن

آواتار
انصراف