کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

Rule Engine ها در thingsboard چه کاربردی دارند؟

Rule Engine ها در thingsboard چه کاربردی دارند؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ
Rule Engine  یک فریم ورک با کاربری ساده برای ساختن یک جریان کاری (روال کاری)مبتنی بر رویداد(event) است . که سه جزء اصلی دارد:
1-message - هر event  ورودی - که میتونه شامل داده های ورودی از دستگاهها و rest api و رویدادهای چرخه زندگی دستگاه ها و ... 
2- Rule node- یک تابعی (fuction) که پیام هایی ورودی را اجرا میکند .
3-Rule Chain- نودها (Rule node) توسط Rule chain ها به یکدیگر وصل شده و پیام ها را برای یکدیگر ارسال میکنند.


آواتار
انصراف