کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

صفت یا attribute در thingsboard چیست؟

صفت یا attribute در thingsboard چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

جفت داده های کلید-مقداری که به صورت استاتیک یا نیمه استاتیک بوده و میتوان آنرا به هر موجودیتی در thingsboard اختصاص داد. مثلا سریال نامبر یا مدل دستگاه یا ورژن فریم ویر دستگاه .....


آواتار
انصراف